Všeobecné obchodní podmínky společnosti POTUMA s.r.o.

Objednání zboží

Nákup prostřednictvím e-shopu dodavatele na www.levnejpneu.cz může být realizován bez jakékoliv předešlé registrace nebo již registrovaným odběratelem. Registrací si lze usnadnit nákup na stránkách dodavatele a předejít vyplňování všech povinných údajů u jednotlivých nákupů. V registračním formuláři je nutné vyplnit všechny údaje označené hvězdičkou „* “. Odesláním objednávky vybraného zboží objednatel stvrzuje závaznost své objednávky a souhlas s obchodními podmínkami dodavatele. Pokud objednatel při zadávání objednávky správně vyplní svou emailovou adresu, bude mu na ni doručen opis objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému levnejpneu.cz. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí opis objednávky na zadanou emailovou adresu, je nutno dodavatele ihned kontaktovat.

Nabídka zboží je prezentací nabízeného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1732 (to je ten katalog, web...). Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka zákazníka. Po přijetí objednávky bude obratem odesláno emailem potvrzení o jejím přijetí.

Toto potvrzení o přijetí objednávky je však pouze informativního charakteru a není akceptací (přijetím) návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je pak uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) s tímto jeho návrhem, kdy za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy je považováno doručení potvrzení prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) o skutečnosti, že objednané zboží je připraveno k odeslání.

DPH při objednání plátcem DPH na Slovensko

Pokud jste plátce DPH se sídlem na Slovensku a při objednávce (nebo registraci) vyplníte firmu včetně daňového čísla (DIČ DPH), ihned poté uvidíte ceny bez DPH a tyto ceny budou pro vás konečné. To, že jste opravdu plátcem DPH na Slovensku ověřujeme a v případě opaku bude cena o DPH navýšena.

Ceny

Ceny jsou stanoveny dle aktuálního ceníku zboží v době objednávky. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Provozovatel internetového obchodu www.levnejpneu.cz, si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.

Ceny přepravy

Aktuální ceny přepravného a doběrečného jsou dostupné v sekci důležitých informací.

Platební podmínky

Odběratel má možnost zaplatit kupní cenu těmito způsoby:

  1. Dobírkou - platba probíhá při doručení zboží kurýrní službou IN TIME, či jinou přepravní společností, která doručí zboží na fakturační, resp. doručovací adresu objednatele uvedenou v objednávce. K ceně zboží se automaticky přičítá náhrada nákladů spojených s přepravou zboží odpovídající váhové skupině, zboží pro prodej v České republice a na Slovensku, a to zvlášť částka za přepravu a zvlášť částka za výběr peněz (dobírku). Celkový výpočet ceny zboží a náklady přepravného je kalkulován v košíku při zadání objednávky. Tyto částky jsou vybírány v hotovosti od objednatele. Aktuální ceny přepravného a doběrečného jsou dostupné v sekci důležitých informací.

  2. Platba fakturou nebo zálohovou fakturou – dodavatel si vyhrazuje možnost dodávat vybraným odběratelům zboží, jehož kupní cena bude vyúčtována formou faktury.

V případě objednání jen jednoho kusu pneu, či pneu nestandardního rozměru si vyhrazujeme právo na úhradu zboží předem, tedy zálohovou fakturou.

Dodání zboží

Dodavatel je oprávněn předat zboží dopravci k přepravě do místa určení. V tomto případě se uskutečňuje dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě.

Při převzetí zboží zákazník provede jeho kontrolu, potvrdí a převezme fakturu/dodací list. Cena dopravného za kus objednaného zboží je uvedena na www.levnejpneu.cz.

Zboží bude dodáno v co nejkratším možném termínu. U položek skladem obvykle do 24 hodin po objednání.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Provozovatel je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněn za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení, adresu a email. Tyto osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

Zpětný odběr pneumatik

Dodavatel v souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb. zajišťuje zpětný odběr všech druhů použitých pneumatik zakoupených odběrateli u dodavatele na adrese Depo Ostrava, IN TIME Spedice s.r.o. (Logistický areál Real Walter), Novoveská 95/1262, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory. Dodavatel zajišťuje zpětný odběr použitých pneumatik bez nároku na úplatu a to v pracovní dny od pondělí do pátku od 10.00 hod. do 15.00 hod.

Záruka vrácení peněz

Zákazník má právo v souladu s ustanovením §53 odst. 7 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu a zakoupené zboží vrátit. Pokud bezprostředně po obdržení zboží zjistíte, že Vám zakoupené zboží nevyhovuje, máte možnost jej bez udání důvodu vrátit. Peníze vám budou v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku zaslány zpět, a to bankovním převodem, nebo složenkou nejpozději do 30 dnů.

Rozpor s kupní smlouvou

Vada, projevená v prvních 6 měsících od převzetí plnění, se považuje za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

Prodávající se je povinen na žádost spotřebitele poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Prodávající je oprávněn určit podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě, pokud je poskytována delší než zákonná záruka.

Okolnosti vylučující odpovědnost

Pokud nastanou okolnosti vylučující odpovědnost je dodavatel oprávněn odstoupit od jednotlivé kupní smlouvy, aniž by odběrateli vznikl nárok na náhradu škody.

Odběratel může od dodavatele požadovat vyjádření, zda od této smlouvy odstoupí nebo zda bude plnit v přiměřené náhradní dodací lhůtě. Pokud se dodavatel bezodkladně nevyjádří, má odběratel právo od příslušné (jednotlivé) kupní smlouvy odstoupit. Dílčí plnění, které bylo do té doby uskutečněno, není odběratel oprávněn odmítnout.

Záruky a reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Záruční lhůta na zboží zakoupené na www.levnejpneu.cz je 2 roky od prodeje, nejdéle však 5 let od data výroby (dle DOT na pneumatikách). Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě www.levnejpneu.cz, čehož důkazem je daňový doklad - faktura.

Vady, zjistitelné při přejímce zboží, je odběratel povinen reklamovat ihned a to u zasílatele vyplněním škodního protokolu. Škodní protokol vyplní odběratel a zašle jej spolu s fotografiemi poškozeného zboží na mail dispecer@intime.cz a zároveň na mail dodavatele info@levnejpneu.cz, Škodní protokol je k dispozici ke stažení na webových stránkách www.intime.cz. Řešení reklamací v souvislosti s vadami na zboží se řídí též Všeobecnými obchodními podmínkami přepravní společnosti IN-TIME spedice spol. s r.o.

Odběratel je povinen si při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevných a uvnitř obalu poznatelných částečných ztrátách zásilky tato poškození, případně ztráty, oznámit zasílateli.

O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být ihned odběratelem z pověření dodavatele sepsán zápis o škodě, a to na zasílatelem vyhotoveném formuláři (dále jen „zápis o škodě“), který má mimo jiné vždy k dispozici řidič provádějící přepravu zásilky. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny zasílatele.

Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí odběratelem zjevná, je povinen jménem dodavatele písemně oznámit zasílateli vznik škody bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky.

Vady, které nemohly být zjištěny při přejímce zboží a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemnou reklamací, doručenou dodavateli nejpozději v poslední den záruční lhůty.